POLITYKA

prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu „TuCamp” Polityka prywatności Serwisu „TuCamp

 1. W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu „TuCamp”.
 2. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest gromadzonych w Serwisie jest TuCamp Sp. z o.o. z siedzibą na Pogórzu (81-198), przy ul. S. Czarnieckiego 16E/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańska w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000899483, posługująca się NIP 587-173-02-53, REGON 388863520.
 3. Podanie przez Użytkownika dokonującego Rezerwacji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji Wydarzenia.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.
 5. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

– nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną łączącej Użytkownika ze Spółką,

– zawierania i wykonania Umów na odległość, świadczenia Usług oraz zawierania i wykonania Umów dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z tymi umowami,

– w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem

– w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 1. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej.
 2. Użytkownik w każdym czasie na prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Spółka będzie uprawniona do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania i usuwania dokonuje się pisemnie na adres Spółki.
 3. Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Spółka jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.
 4. Spółka jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w takim przypadku Spółka bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

10 .Spółka, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Spółka może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu.

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Spółka może wysyłać na adres mailowy wskazany podczas dokonywania rezerwacji, informacje handlowe dotyczące oferowanych usług (newsletter). W takim przypadku Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Spółka niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.
 2. Spółka jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

– oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

– informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

 1. Spółka jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. W takim przypadku Spółka bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,

– dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,

– analizy sposobu korzystania z Serwisu,

– umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

 1. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Spółki, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.
 2. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Spółki pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@tucamp.pl.

 

DANE ADRESOWE

Tucamp Sp. z o. o.
ul. S. Czarneckiego 16E/1
81-198 Pogórze
NIP: 5871730253

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!